KD Vinodol

370

Osvetlenie sály, kultúrny dom Vinodol