KD Vinodol

243

Osvetlenie sály, kultúrny dom Vinodol